Fysioterapeut Sara Stenevik

Sara Stenevik – Privatpraktiserende Tlf : 466 25 782 (send gjerne en SMS)

Fysisk aktivitet er den beste medisin, og det er en kur som skulle brukes mer! Mennesket er skapt til bevegelse, kroppen tåler og må ha belastning for å bli sterkere, men vi er forskjellige. Riktig dosering, god undersøkelse og en forståelse av at vi er «hele» der vår fysikk (biologi), vår psyke og det sosiale hører samme

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. 

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av hendelser og opplevelser gjennom livsløpet, nåværende situasjon og sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.